phần trăm lợi nhuận để bán thiết bị khai thác đã qua sử dụng