recenly bất kỳ cuộc họp thiết bị khai thác tại koyoto nhật bản đáp ứng