rủi ro cây vàng cip được tìm thấy trong cây vàng cip