những thách thức phức tạp đối với ngành khai thác mỏ