nghiên cứu điển hình về băng tải được sử dụng trong các mỏ than hầm lò ở Ấn Độ