máy nghiền đá có nghĩa là trong tiếng Hin-ddi làm đá mỏ