mỏ than coalsindh thành phần hóa học ở karachi pakistan