nhà máy nhiệt điện khẩn cấp ở Ấn Độ báo cáo magzine