ngành công nghiệp khai thác trong vấn đề nigeria sử dụng và sản phẩm