người khai thác trong witbank không cần kinh nghiệm nhưng yêu cầu n3