nhà máy bóng dừng bắt đầu Proccedurewhat olids được cho phép