nghiên cứu trọng lực và khí từ của đá xanh filabusi