Terapia pedagogiczna ma za zadanie poprawić i usprawnić wyuczone już funkcje i wyrównać ewentualne braki w wiadomościach i umiejętnościach szkolnych. Zajęcia pedagogiczne stymulują rozwój poznawczy oraz usprawniają funkcje odpowiadające za efektywną naukę.

 

Cele terapii:

 • stymulowanie rozwoju dziecka (cel nadrzędny);

 • stymulowanie i usprawnianie funkcji psychomotorycznych;

 • wyrównywanie deficytów w wiadomościach i umiejętnościach;

 • eliminowanie niepowodzeń dydaktycznych;

 • eliminowanie niepowodzeń w społecznym i emocjonalnym funkcjonowaniu;

 • eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń, w tym zaburzeń zachowania;

 • wspomaganie rozwoju psychicznego;

 • kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie;

 • usprawnienie zdolności koncentracji.

 

Terapia pedagogiczna przeznaczona jest dla dzieci:

 • z zaburzeniami postrzegania wzrokowego;

 • z zaburzeniami postrzegania słuchowego;

 • z wadami słuchu fonematycznego;

 • mniej sprawnych manualnie;

 • z problemami koncentracji uwagi;

 • nadpobudliwych psychoruchowo;

 • niesamodzielnych;

 • dyslektyków;

 • dysortografików;

 • dysgrafików;

 • dyskalkulików.

 

Prowadzące:

mgr Gabriela Protzner – terapeuta, pedagog edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej.

mgr Grażyna Kenig – terapeuta, pedagog edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej.